श्रीश्री १०८ स्वामी रामदासजी काठिया बाबाजी महाराज

श्रीश्री १०८ स्वामी रामदासजी काठिया बाबाजी महाराज

श्रीश्रीकाठियाबाबाष्टकम्

कमण्डलुकरकमलाय तपोदीप्तकान्तये ।
काठियाबाबाख्याय श्रीरामदासाय ते नमः ।। १ ।।

निम्बार्ककुलतिलकाय मनोहररूपिणे ।
श्रीदेवदासशिष्याय श्रीरामदासाय ते नमः ।।२।।

नमो नारदर्षिसनकादिककृपाश्रिताय ।।
काठियापरिवारप्रसिद्धिप्रदायिने नमः ।।३।।

सर्वेष्टवरदे श्रीमहान्तब्रजविदेहिने ।
भक्तजनपूजिताय मुनीन्द्राय नमो नमः ।।४।।

ब्रजरजाङ्गरागाय त्रयतापापहारिणे ।
कल्पद्रुमस्वरूपाय श्रीरामदासाय ते नमः ।। ५ ।।

यमुनातटनिवासाय ब्रजधामविहारिणे ।।
नमः कल्याणरूपाय श्रीरामदासाय ते नमः ।। ६ ।।

नमः शरणार्तबान्धवाय करुणासिंधवे नमः ।।
नमः पापप्रणाशाय श्रीरामदासाय ते नमः ।। ७ ।।

परब्रह्मस्वरूपाय पराभक्तिप्रदायिने।
अनन्तविश्वरूपाय श्रीरामदासाय ते नमः ।। ८ ।।

सभक्त्या स्तोत्रमिदं श्रीकाठियाबाबाष्टकम् ।
दासानुदासेन कृष्णदासेन विरचितम् ।।

श्रद्धाभक्तिसमन्वित: य: पठेन्नित्यं स्तोत्रमिदम् ।
लभते स पराभक्तिं वैकुण्ठधाम तस्य निश्चितम् ।।

इति कृष्णदासेन विरचितं श्रीश्रीकाठियाबाबाष्टकम् समाप्तम्।

CONTINUE READING
Share this post
Come2theweb